statut  fundacji  instytut wolności

 

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą INSTYTUT WOLNOŚCI, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:

1.       Dariusza Gawina,

2.       Igora Janke

3.       Jana Ołdakowskiego

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez Bartłomieja Jabłońskiego notariusza w Warszawie, w dniu 3 kwietnia 2012 roku, za numerem Repertorium A nr 6269/2012 , działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

1.    Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.

3.    Fundacja może nadawać tytuł honorowy „Mecenasa Instytutu Wolności” osobom fizycznym i prawnym.

4.    Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy „IW”, wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w wybranych językach obcych. Odpowiednik nazwy w języku angielskim brzmi: „Freedom Institute”.

5.    Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

II.  CEL I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

Celem Fundacji jest:

1)    ochrona i promowanie idei wolności w sferze życia publicznego, gospodarki, badań naukowych, komunikacji oraz kultury, z poszanowaniem roli tradycji i kulturowego dziedzictwa wspólnoty euroatlantyckiej;

2)    wspieranie rozwoju polskiej demokracji oraz gospodarki, a także umacnianie międzynarodowej pozycji Polski, w tym w szczególności jej pozycji w Unii Europejskiej, rozumianej jako wspólnota wolnych narodów;

3)    umacnianie bezpieczeństwa Polski, w tym także bezpieczeństwa ekonomicznego oraz energetycznego;

4)    pogłębianie współpracy krajów Europy środkowo-wschodniej w sferze politycznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej oraz bezpieczeństwa;

5)    umacnianie sojuszu transatlantyckiego oraz pogłębianie współpracy pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w obszarze polityki, gospodarki, nauki i kultury.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności państwa, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy Polonii i Polakom za granicą , działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, budowania kapitału społecznego i rozwiązywania problemów społecznych oraz partycypacji obywatelskiej, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego.

§ 8.

Fundacja realizuje cele poprzez:

 

1)    prowadzenie badań oraz analiz w obszarach związanych z celami Fundacji;

 

2)    przygotowywanie i rekomendowanie rozwiązań, w tym w szczególności prawnych, mających na celu wspieranie rozwoju Polski w wymiarze społecznym i gospodarczym oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie;

 

3)    publikowanie materiałów pozwalających na propagowanie celów Fundacji;

 

4)    organizowanie konferencji, spotkań, debat oraz innego rodzaju działań stymulujących debatę publiczną w obszarach związanych z celami Fundacji;

 

5)    prowadzenie działań edukacyjnych, takich jak szkolenia, szkoły letnie, seminaria, warsztaty, opracowywanie materiałów edukacyjnych służących rozwojowi konkurencyjności Polski oraz upowszechniających wiedzę na temat historycznych korzeni i kulturowej tożsamości wspólnoty euroatlantyckiej;

 

6)    stymulowanie i rozwój współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi oraz praktykami w zakresie polityki, gospodarki, bezpieczeństwa i kultury, na rzecz rozwoju Polski oraz umacniania jej międzynarodowej pozycji;

 

7)    udzielanie stypendiów, dotacji i nagród dla osób, organizacji oraz instytucji prowadzących działania w obszarach zbieżnych z celami Fundacji;

 

8)    współdziałanie z osobami, organizacjami oraz instytucjami dla osiągnięcia celów statutowych Fundacji;

 

9)    członkowstwo w organizacjach międzynarodowych, zrzeszających instytucje zagraniczne o celach zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

III.       MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9.

1.   Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10500,- (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.    Przekazana przez Fundatorów kwota 6900,- (słownie: sześć tysięcy dziewięćset) złotych na Fundusz założycielski zostaje przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

3.    Ze środków Funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 3600,- (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych.

§ 10.

1.    Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

1)   spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i grantów, w tym również pochodzących od Fundatorów,

2)   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

3)   dochodów z działalności gospodarczej,

4)   dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

5)   odsetek od lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych,

6)   dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.

2.    Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 11.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

IV.         DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 12.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

1)   pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania,

2)   pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

3)   pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

4)   stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

5)   badania rynku i opinii publicznej,

6)   wydawanie książek,

7)   pozostała działalność wydawnicza,

8)   pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

9)   działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

10) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

11) działalność portali internetowych,

12) działalność agencji reklamowych,

13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

14) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

15) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

16) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

17) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

18) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

20) działalność związana z tłumaczeniami,

21) działalność wspomagająca edukację.

§ 13.

1.    Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących celom Fundacji dla wspierania działalności statutowej.

2.    Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację.

§ 14.

Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji.

§ 15.

W Fundacji niedopuszczalne jest:

1)    udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2)    przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)    wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

4)    dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

V.           ORGANY FUNDACJI

§ 16.

Organami Fundacji są:

1)   Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana „Radą”,

2)   Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”,

RADA FUNDACJI

§ 17.

Rada jest organem stanowiącym, nadzorczo–kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 18.

1.    Rada składa się z trzech do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady. W skład Rady mogą wchodzić Zastępcy Przewodniczącego Rady.

2.    Członków Rady pierwszej kadencji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady w trakcie kadencji w graniach określonych w ust. 1, powołuje swą decyzją Rada, po uzyskaniu pozytywnej opinii co najmniej dwóch Fundatorów, z zastrzeżeniem postanowienia § 38 ust. 4.        

3.    Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję.

4.    Członkowie Rady następnych kadencji powoływani są w ten sposób, że po zakończeniu kadencji członkostwo w Radzie odnawiane jest automatycznie, chyba że większością 3/4 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady, Rada postanowi o nieprzedłużeniu czyjegoś członkostwa albo członek Rady sam złoży pisemną rezygnację z dalszego uczestnictwa w Radzie.

5.    Członkostwo w Radzie ustaje również wskutek odwołania, pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.

6.    Powołanie i odwołanie członka Rady wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę. Uchwały w wymienionych wyżej sprawach podejmowane są większością 3/4 głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.

7.    Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez Radę spośród członków Rady, za wyjątkiem pierwszego Przewodniczącego, którego powołują Fundatorzy.

8.    Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

9.    Na członków Rady nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Radzie osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19.

1.    Rada zbiera się co najmniej raz do roku.

2.    Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, bądź na wniosek Zarządu. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Zastępca Przewodniczącego Rady, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady.

3.    Obrady Rady są protokołowane. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o powołanie i odwołanie członka Rady, Zarządu, Rady Programowej lub Rady Patronackiej, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, jak również na wniosek któregokolwiek z członków Rady.

4.    Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej członków bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

5.    Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach. Rada może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

6.    Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 nie dotyczy powołania i odwołania osób wymienionych w ust. 3 oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu.

7.    Rada może uchwalić Regulamin określający szczegółowo zasady jej działania.

§ 20.

1.    Oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady Fundacji należy:

1)   powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, za wyjątkiem członków Zarządu pierwszej kadencji, których powołują Fundatorzy,

2)   ocena działalności Zarządu,

3)   zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

4)   wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,

5)   ustalanie zasad i warunków zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu,

6)   uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, przedstawianych przez Zarząd,

7)   zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd zasad prowadzenia działalności gospodarczej, decyzji o podjęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej,

8)   zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie powoływania oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji,

9)   zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,

10) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji w oparciu o rekomendacje przygotowane przez Zarząd, o ile wymóg badania sprawozdania finansowego Fundacji wynika z przepisów prawa,

11) zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

12) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

13) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, jak również w innych sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,

14) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem odpowiednio postanowienia § 35 zdanie trzecie oraz postanowienia § 37 ust. 1 zdanie trzecie,

15) nadawanie tytułów honorowych, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz ustanawianie i nadawanie odznak honorowych.

2.    W celu realizacji swoich zadań Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowej Fundacji, w tym przy pomocy zewnętrznego audytu.

§ 21.

1.    Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2.    Członkowie Rady mogą zrezygnować z wynagrodzenia i zwrotu kosztów.

3.    Wysokość wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 1 określa Rada Fundacji, po konsultacji z Zarządem.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 22.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady.

§ 23.

Zarząd składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu mogą wchodzić Wiceprezesi.

§ 24.

Pracami Zarządu kieruje i przewodniczy jego posiedzeniom Prezes Zarządu.

§ 25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez cały Zarząd.

§ 26.

1.     Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołują  Fundatorzy.

2.     Za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, liczbę członków Zarządu w granicach określonych w § 23 określa każdorazowo Rada.

3.     Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.     Członek Zarządu może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

5.     Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu danej kadencji.

6.     Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek pisemnej rezygnacji, odwołania lub śmierci.

§ 27.

1.    Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.

2.    Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3.    Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.

5.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 28.

1.    Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, nie później niż do dnia 30 czerwca następnego roku, Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta sporządzonym zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile wymóg przedstawienia opinii i raportu biegłego rewidenta wynika z przepisów prawa.

2.    Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Fundacji roczny plan działalności Fundacji oraz roczny plan finansowy.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu, w szczególności należy:

1)   kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym działalnością gospodarczą, oraz sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

2)   realizacja celów statutowych Fundacji,

3)   opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia przez Radę, oraz realizacja zatwierdzonych programów i planów,

4)   powoływanie za zgodą Rady ciał doradczych (np. komitetów), niebędących organami Fundacji, określając w uchwale o powołaniu ich skład oraz sposób i zakres działania,

5)   opracowanie regulaminu pracy Zarządu określającego organizację oraz tryb funkcjonowania Zarządu i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Radę,

6)   opracowanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację i przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Radę,

7)   zatrudnienie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,

8)   wnioskowanie do Rady o zmianę Statutu,

9)   wnioskowanie do Rady o połączenie Fundacji z inną fundacją,

10) przedstawienie do wyboru przez Radę biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

§ 30.

1.    Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych obowiązków wynagradzani. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu i sposób zatrudnienia członków Zarządu ustala Rada.

2.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, jak również zatrudniać konsultantów oraz ich zespoły – do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć.

3.    W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Fundację reprezentuje Rada, w imieniu której działa Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady.

VI.         RADA PROGRAMOWA

§ 31.

1.    Rada Fundacji może powołać Radę Programową. Członkowie Rady Programowej powoływani są na wniosek Zarządu, Fundatorów lub 2/3 członków Rady Fundacji na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

2.    Mandat członka Rady Programowej wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat Członka Rady Programowej  powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Programowej danej kadencji. Mandat członka Rady Programowej wygasa również wskutek pisemnej rezygnacji lub śmierci.

3.    Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji lub w Zarządzie Fundacji.

4.    Rada Programowa pełni funkcję doradczą i opiniującą. Rada Programowa może uchwalić swój regulamin, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

5.    Rada Programowa doradza Radzie Fundacji w kwestiach dotyczących strategicznych kierunków rozwoju Fundacji, w tym inwestowania jej majątku.

6.    Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje honorowo. Członkom Rady Programowej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów. Członek Rady Programowej może zrezygnować ze zwrotu kosztów 

VII.        RADA PATRONACKA

§ 32.

1.    Rada Fundacji może powołać Radę Patronacką. Członkowie Rady Patronackiej powoływani są na wniosek Zarządu, Fundatorów lub 2/3 członków Rady Fundacji spośród osób fizycznych, w tym wskazanych przez organy właściwe do reprezentacji organizacji, które przekazały Fundacji znaczące środki finansowe lub rzeczowe. 

2.    Członkostwo w Radzie Patronackiej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Patronackiej przez Radę Fundacji na wniosek organu właściwego do reprezentacji organizacji, o której mowa w ust. 1 .

3.    Rada Patronacka pełni funkcję doradczą i opiniującą, w tym w szczególności w kwestiach nawiązywania i utrzymywania kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, mogącymi pomóc w realizowaniu celów Fundacji.

4.    Rada Patronacka może uchwalić swój regulamin, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

5.    Członkowie Rady Patronackiej pełnią swe funkcje honorowo. Członkom Rady Patronackiej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów. Członek Rady Patronackiej może zrezygnować ze zwrotu kosztów.

 

VIII.     ZMIANA STATUTU

§ 33.

Zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiana celu Fundacji, mogą być dokonywane z inicjatywy Rady lub na wniosek Zarządu, na podstawie uchwały Rady podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady. Uchwała Rady w sprawie zmiany Statutu wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów, z zastrzeżeniem postanowienia § 38 ust. 4.

IX.         POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 34.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 35.

Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady. Uchwała w przedmiocie połączenia może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały. Uchwała Rady o połączeniu z inną fundacją wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów, z zastrzeżeniem postanowienia § 38 ust. 4.

X.           LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 36.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

§ 37.

1.    Uchwałę o likwidacji Fundacji Rada podejmuje większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały. Uchwała Rady o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów, z zastrzeżeniem postanowienia § 38 ust. 4.

2.    Jeżeli Rada w uchwale, której mowa w ust. 1, nie powoła likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd.

3.    Środki majątkowe pozostałe po zakończeniu likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na cele zbieżne z celem Fundacji określonym w § 6 lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbieżnych celach z celem Fundacji. O przeznaczeniu tych środków decydują jednomyślnie Fundatorzy, z zastrzeżeniem postanowienia § 38 ust. 4.

XI.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1.    Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.

2.    Fundacja składa corocznie Ministrowi nadzorującemu Fundację zatwierdzone przez Radę Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

3.    Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

4.    Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Fundator, o którym mowa w § 1 Statutu, nie będzie mógł wykonać uprawnień Fundatora określonych w Statucie, jego uprawnienia wykonują wówczas pozostali Fundatorzy lub Fundator. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów  ich uprawnienia przejmuje Rada Fundacji.

5.    W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

 

 

Partnerzy Szkoły Przywództwa 2018

 

Partner wspierający

Partner